Login เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่
 

การเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
 
 
   แผนรับการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
   แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
   สรุปจำนวนนักเรียนที่แจ้งความจำนง
   สอบถามเลขที่ใบแจ้งความจำนง สำหรับนักเรียน
 

การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
 
 
   สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) [ม.1]
   สรุปจำนวนการรับสมัครรายวัน (ชาย-หญิง) [ม.4]
   สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร (ม.1)
   สรุปจำนวนแยกตามคุณสมบัติการสมัคร (ม.4)
 
 
การพิจารณาจัดที่เรียน
 
 ค้นหาผลการพิจารณาการจัดที่เรียน รายบุคคล
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิการพิจารณา จัดที่เรียน
 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2565
 
 
   ค้นหาผลสอบรายบุคคล
 • ผลสอบระดับ ม.ต้น
  • วิทย์ - คณิต (AP)
  • วิทย์ - คณิต (IEP)
  • วิทย์ - คณิต (PCP)
  • ม.1 วิทย์-คณิต(ECD)
  • วิทย์ - คณิต (PCP รอบสอง)
 • ผลสอบระดับ ม.ปลาย
  • วิทย์ - คณิต (AP)
  • วิทย์ - คณิต (IEP)
  • วิทย์ - คณิต (PCP)
  • ม.4 วิทย์-คณิต(ECD)
  • ม.4 ภาษาอังกฤษ
  • ม.4 ภาษาจีน
  • ม.4 การงานอาชีพ
  • วิทย์ - คณิต (PCP รอบสอง)
     สรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ตามประเภทการสมัคร
   

   สรุปผลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565
   
   
     สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว
     กรอกประวิติ เพื่อมอบตัว
     พิมพ์ใบชำระเงิน ผ่านธนาคาร สำหรับนักเรียนที่มอบตัวแล้ว